พระสุจหนี่

พระสุจหนี่ แปลว่า ผ้าที่ปูลาดไว้สำหรับตั้งพระราชอาสน์หรือพระเก้าอี้ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระกล้อง

พระกล้อง / พระกล้องทรงพระโอสถ แปลว่า กล้องยาสูบ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า กล้องยาสูบ แปลว่า กล้องยาสูบ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

คลุมพระบรรทม

คลุมพระบรรทม แปลว่า ผ้าห่มนอน ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า คลุมบรรทม แปลว่า ผ้าห่มนอน ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระราชอาสน์

พระราชอาสน์ / พระเก้าอี้ แปลว่า เก้าอี้ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเก้าอี้ แปลว่า เก้าอี้ ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระภูษาชุบสรง

พระภูษาชุบสรง แปลว่า ผ้าอาบน้ำ หรือ ผ้านุ่งอาบน้ำ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ ผ้าสรง แปลว่า ผ้าอาบน้ำ หรือ ผ้านุ่งอาบน้ำ ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า (เฉพาะเจ้านายที่เป็นผู้ชาย)