พระภูษาชุบสรง

พระภูษาชุบสรง แปลว่า ผ้าอาบน้ำ หรือ ผ้านุ่งอาบน้ำ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ ผ้าสรง แปลว่า ผ้าอาบน้ำ หรือ ผ้านุ่งอาบน้ำ ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า (เฉพาะเจ้านายที่เป็นผู้ชาย)

พัดทรง

พัดทรง แปลว่า พัด ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า พัด แปลว่า พัด ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พานพระศรี

พานพระศรี แปลว่า พานหมาก ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พานหมากเสวย แปลว่า พานหมาก ใช้แก่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า พานหมากเสวย แปลว่า พานหมาก ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระแท่นบรรทม

พระแท่นบรรทม แปลว่า เตียงนอน ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า แท่นบรรทม / ที่บรรทม แปลว่า เตียงนอน ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระวิสูตร

พระวิสูตร แปลว่า ม่าน ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ม่าน แปลว่า ม่าน ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า