พระกล้อง

พระกล้อง / พระกล้องทรงพระโอสถ แปลว่า กล้องยาสูบ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า กล้องยาสูบ แปลว่า กล้องยาสูบ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

คลุมพระบรรทม

คลุมพระบรรทม แปลว่า ผ้าห่มนอน ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า คลุมบรรทม แปลว่า ผ้าห่มนอน ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระราชอาสน์

พระราชอาสน์ / พระเก้าอี้ แปลว่า เก้าอี้ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเก้าอี้ แปลว่า เก้าอี้ ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระภูษาชุบสรง

พระภูษาชุบสรง แปลว่า ผ้าอาบน้ำ หรือ ผ้านุ่งอาบน้ำ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ ผ้าสรง แปลว่า ผ้าอาบน้ำ หรือ ผ้านุ่งอาบน้ำ ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า (เฉพาะเจ้านายที่เป็นผู้ชาย)

พัดทรง

พัดทรง แปลว่า พัด ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า พัด แปลว่า พัด ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พานพระศรี

พานพระศรี แปลว่า พานหมาก ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พานหมากเสวย แปลว่า พานหมาก ใช้แก่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า พานหมากเสวย แปลว่า พานหมาก ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า