ทองข้อพระบาท

ทองข้อพระบาท / ทองพระบาท / กำไลข้อพระบาท / กำไลพระบาท แปลว่า กำไลข้อเท้า ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ทองข้อพระกร

ทองข้อพระกร / ทองพระกร / กำไลข้อพระกร / กำไลพระกร / พระวลัย แปลว่า กำไลข้อมือ ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระพาหุรัด

พระพาหุรัด แปลว่า กำไลต้นแขน หรือ กำไลรัดแขน ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า พาหุรัด แปลว่า กำไลต้นแขน หรือ กำไลรัดแขน ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระเกี้ยว

พระเกี้ยว แปลว่า เกี้ยว ใช้แก่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (พระเกี้ยวของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเป็นพระเกี้ยวยอด เรียกว่า “จุลมงกุฎ”) พระเกี้ยว แปลว่า เกี้ยว ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระบรมวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า (พระเกี้ยวของเจ้านายชั้นพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าจะมียอด) พระเกี้ยว แปลว่า เกี้ยว ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า (พระเกี้ยวของเจ้านายชั้นพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและหม่อมเจ้าจะไม่มียอด)

พระตรา

พระตรา แปลว่า ดวงตรา (เครื่องราชอิสริยาภรณ์) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ดวงตรา แปลว่า ดวงตรา (เครื่องราชอิสริยาภรณ์) ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระกุณฑล

พระกุณฑล แปลว่า ต่างหู หรือ ตุ้มหู ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ต่างหู / ตุ้มหู แปลว่า ต่างหู หรือ ตุ้มหู ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระจุฑามณี

พระจุฑามณี แปลว่า ปิ่น ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า จุฑามณี แปลว่า ปิ่น ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

สร้อยพระศอ

สร้อยพระศอ แปลว่า สร้อยคอ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า สร้อยศอ แปลว่า สร้อยคอ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า