หนังพระเนตร

หนังพระเนตร แปลว่า หนังตา ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า หนังพระเนตร / หนังเนตร แปลว่า หนังตา ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ไรพระทนต์

ไรพระทนต์ แปลว่า ไรฟัน ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ไรพระทนต์ / ไรทนต์ แปลว่า ไรฟัน ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระโลมะจักษุ

ขนพระเนตร / พระโลมะจักษุ แปลว่า ขนตา ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ขนพระเนตร / ขนเนตร / โลมะจักษุ แปลว่า ขนตา ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระปิงสกทันต์

พระปิงสกทันต์ แปลว่า ฟันกราม ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ปิงสกทันต์ แปลว่า ฟันกราม ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ขอบพระเนตร

ขอบพระเนตร แปลว่า ขอบตา ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ขอบพระเนตร / ขอบเนตร แปลว่า ขอบตา ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระทันตสังสะ

พระทันตมังสะ / พระทันตมังสา แปลว่า เหงือก ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ทันตมังสะ / ทันตมังสา แปลว่า เหงือก ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระนาสิก

พระนาสิก แปลว่า จมูก ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า นาสิก แปลว่า จมูก ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระชิวหา

พระชิวหา แปลว่า ลิ้น ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ชิวหา แปลว่า ลิ้น ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

สันพระนาสิก

สันพระนาสิก แปลว่า สันจมูก ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า สันนาสิก แปลว่า สันจมูก ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระบุพพชิวหา

พระบุพพชิวหา แปลว่า ลิ้นไก่ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า บุพพชิวหา แปลว่า ลิ้นไก่ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า