พระนาสิก

พระนาสิก แปลว่า จมูก ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า นาสิก แปลว่า จมูก ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

เพดานพระโอษฐ์

เพดานพระโอษฐ์ แปลว่า เพดานปาก ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า เพดานโอษฐ์ แปลว่า เพดานปาก ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระนลาฏ

พระนลาฏ แปลว่า หน้าผาก ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า นลาฏ แปลว่า หน้าผาก ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระทาฐิกะ

พระทาฐิกะ / พระทาฒิกะ แปลว่า เครา ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ทาฐิกะ / ทาฒิกะ แปลว่า เครา ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

สันพระนาสิก

สันพระนาสิก แปลว่า สันจมูก ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า สันนาสิก แปลว่า สันจมูก ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระทนต์

พระทนต์ แปลว่า ฟัน ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า พระทนต์ / ทนต์ แปลว่า ฟัน ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระขนง

พระขนง แปลว่า คิ้ว ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ขนง แปลว่า คิ้ว ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระศอ

พระศอ แปลว่า คอ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ศอ แปลว่า คอ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ช่องพระนาสิก

ช่องพระนาสิก แปลว่า ช่องจมูก ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ช่องนาสิก แปลว่า ช่องจมูก ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ไรพระทนต์

ไรพระทนต์ แปลว่า ไรฟัน ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ไรพระทนต์ / ไรทนต์ แปลว่า ไรฟัน ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า