หลังพระเนตร

หลังพระเนตร แปลว่า เปลือกตา ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า หลังพระเนตร / หลังเนตร แปลว่า เปลือกตา ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระทนต์

พระทนต์ แปลว่า ฟัน ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า พระทนต์ / ทนต์ แปลว่า ฟัน ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระกัจฉะ

พระกัจฉะ แปลว่า รักแร้ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า กัจฉะ แปลว่า รักแร้ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

หนังพระเนตร

หนังพระเนตร แปลว่า หนังตา ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า หนังพระเนตร / หนังเนตร แปลว่า หนังตา ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ไรพระทนต์

ไรพระทนต์ แปลว่า ไรฟัน ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ไรพระทนต์ / ไรทนต์ แปลว่า ไรฟัน ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระโลมะจักษุ

ขนพระเนตร / พระโลมะจักษุ แปลว่า ขนตา ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ขนพระเนตร / ขนเนตร / โลมะจักษุ แปลว่า ขนตา ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระปิงสกทันต์

พระปิงสกทันต์ แปลว่า ฟันกราม ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ปิงสกทันต์ แปลว่า ฟันกราม ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ขอบพระเนตร

ขอบพระเนตร แปลว่า ขอบตา ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ขอบพระเนตร / ขอบเนตร แปลว่า ขอบตา ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระทันตสังสะ

พระทันตมังสะ / พระทันตมังสา แปลว่า เหงือก ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ทันตมังสะ / ทันตมังสา แปลว่า เหงือก ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระนาสิก

พระนาสิก แปลว่า จมูก ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า นาสิก แปลว่า จมูก ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า