พระเมาลี

พระเมาลี / พระโมลี แปลว่า จุกหรือมวย ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า เมาลี / โมลี แปลว่า จุกหรือมวย ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระวรกาย

พระวรกาย แปลว่า ร่างกาย ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า วรกาย แปลว่า ร่างกาย ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระองคาพยพ

พระองคาพยพ แปลว่า ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า องคาพยพ แปลว่า ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

เส้นพระเกศา

เส้นพระเจ้า / เส้นพระเกศา แปลว่า เส้นผม ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ เส้นพระเกศา แปลว่า เส้นผม ใช้แก่ พระบรมราชินีนาถ ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า เส้นเกศา แปลว่า เส้นผม ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ขมวดพระเกศา

ขมวดพระศก / ขมวดพระเกศา แปลว่า ขมวดผม ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ขมวดเกศา แปลว่า ขมวดผม ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระจุไร

พระจุไร แปลว่า ไรจุก ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า จุไร แปลว่า ไรจุก ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ไรพระเกศา

ไรพระเกศ / ไรพระเกศา แปลว่า ไรผม ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ไรเกศ / ไรเกศา แปลว่า ไรผม ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระเศียร

พระเศียร แปลว่า หัว ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า เศียร แปลว่า หัว ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระมัตถลุงค์

พระมัตถลุงค์ แปลว่า มันสมอง ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า มัตถลุงค์ แปลว่า มันสมอง ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระพักตร์

พระพักตร์ แปลว่า หน้าหรือดวงหน้า ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า พักตร์ แปลว่า หน้าหรือดวงหน้า ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า