วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ แปลว่า วันคล้ายวันเกิด ใช้แก่ พระมหากษัตริย์   วันคล้ายวันพระราชสมภพ แปลว่า วันคล้ายวันเกิด ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันคล้ายวันประสูติ แปลว่า วันคล้ายวันเกิด ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระโอสถมวน

พระโอสถมวน แปลว่า บุหรี่ (ยามวนสำหรับสูบ) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า บุหรี่ แปลว่า บุหรี่ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระบรมศพ

พระบรมศพ แปลว่า ศพ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์   พระศพ แปลว่า ศพ ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ศพ แปลว่า ศพ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระราชภารกิจ

พระราชภารกิจ แปลว่า ภารกิจ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระภารกิจ แปลว่า ภารกิจ ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

เส้นลายพระราชหัตถ์

เส้นลายพระราชหัตถ์ แปลว่า เส้นลายมือ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เส้นลายพระหัตถ์ แปลว่า เส้นลายมือ ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระราชกรณียกิจ

พระราชกรณียกิจ แปลว่า กรณียกิจ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระกรณียกิจ แปลว่า กรณียกิจ ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

พระราชภาระ

พระราชภาระ แปลว่า ภาระ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระภาระ แปลว่า ภาระ ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

พระราชกิจ

พระราชกิจ แปลว่า กิจ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี