พระบรมฉายาลักษณ์

พระบรมฉายาลักษณ์ / พระบรมรูป / พระบรมรูปถ่าย / ราชสาทิสฉายาลักษณ์ แปลว่า รูปถ่าย ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ พระฉายาลักษณ์ / พระรูป แปลว่า รูปถ่าย ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระรูป แปลว่า รูปถ่าย ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระราชกรณียกิจ

พระราชกรณียกิจ แปลว่า กรณียกิจ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระกรณียกิจ แปลว่า กรณียกิจ ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

พระราชลัญจกร

พระราชลัญจกร แปลว่า ตราประทับ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ตราประจำพระองค์ แปลว่า ตราประทับ ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถลงมาจนถึงพระองค์เจ้าที่ทรงกรม ตราประทับ แปลว่า ตราประทับ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระบรมรูปปั้น

พระบรมรูปปั้น แปลว่า รูปปั้น ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ พระรูปปั้น แปลว่า รูปปั้น ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระราชกิจ

พระราชกิจ แปลว่า กิจ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

น้ำจัณฑ์

น้ำจัณฑ์ แปลว่า เหล้า ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า น้ำจัณฑ์ / เหล้า แปลว่า เหล้า ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระราชโทรเลข

พระราชโทรเลข แปลว่า โทรเลข ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระโทรเลข แปลว่า โทรเลข ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

พระบรมรูปหล่อ

พระบรมรูปหล่อ แปลว่า รูปหล่อ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ พระรูปหล่อ แปลว่า รูปหล่อ ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า