พระราชหัตถเลขา

พระราชหัตถเลขา / ลายพระราชหัตถเลขา แปลว่า จดหมาย ใช้แก่ พระมหากษัตริย์   พระราชหัตถเลขา แปลว่า จดหมาย ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลายพระหัตถ์ แปลว่า จดหมาย ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระบรมรูปหล่อ

พระบรมรูปหล่อ แปลว่า รูปหล่อ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ พระรูปหล่อ แปลว่า รูปหล่อ ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระราชลัญจกรประจำประองค์

พระราชลัญจกรประจำพระองค์ แปลว่า ตรา (สำหรับใช้ประทับกำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในต้นเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ไม่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์

พระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน

พระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน แปลว่า ตรา (สำหรับใช้ประทับกำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ หรือกำกับนามผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งลงนามแทนในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์

ลายพระราชหัตถ์

ลายพระราชหัตถ์ แปลว่า ลายมือ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลายพระหัตถ์ แปลว่า ลายมือ ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระราชลัญจกร

พระราชลัญจกร แปลว่า ตราประทับ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ตราประจำพระองค์ แปลว่า ตราประทับ ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถลงมาจนถึงพระองค์เจ้าที่ทรงกรม ตราประทับ แปลว่า ตราประทับ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระปรมาภิไธย

พระปรมาภิไธย / พระบรมนามาภิไธย แปลว่า ลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์   พระนามาภิไธย / พระราชาภิไธย แปลว่า ลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลายเซ็นพระนาม แปลว่า ลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า