เสด็จพระราชดำเนินออก

เสด็จพระราชดำเนินออก แปลว่า ออก ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก แปลว่า ออก ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

เสด็จออก

เสด็จออก แปลว่า ออก (ให้เข้าเฝ้า) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประทับ

ประทับ แปลว่า อยู่ หรือ นั่ง ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นำ…เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นำ [คำนำหน้านาม (เช่น นาย/นาง/นางสาว ฯลฯ…) นามสกุล… ตำแหน่ง] เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แปลว่า อนุญาตนำบุคคลเข้าพบ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นำ [คำนำหน้านาม (เช่น นาย/นาง/นางสาว ฯลฯ…) นามสกุล… ตำแหน่ง] เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แปลว่า อนุญาตนำบุคคลเข้าพบ ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นำ [คำนำหน้านาม (เช่น นาย/นาง/นางสาว ฯลฯ…) นามสกุล… ตำแหน่ง] เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท แปลว่า อนุญาตนำบุคคลเข้าพบ ใช้แก่สมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้นำ… Continue Reading

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นำ … เข้าเฝ้า

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นำ (นามหรือฉายาของพระ) เข้าเฝ้า แปลว่า อนุญาตนำบุคคลเข้าพบ (กรณีที่ผู้เข้าพบเป็นพระภิกษุ หรือนักบวชในศาสนาอื่น) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นำ (นามหรือฉายาของพระ) เข้าเฝ้า แปลว่า อนุญาตนำบุคคลเข้าพบ (กรณีที่ผู้เข้าพบเป็นพระภิกษุ หรือนักบวชในศาสนาอื่น) ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้นำ (นามหรือฉายาของพระ) เข้าเฝ้า แปลว่า อนุญาตนำบุคคลเข้าพบ (กรณีที่ผู้เข้าพบเป็นพระภิกษุ หรือนักบวชในศาสนาอื่น) ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า ประทานพระวโรกาสให้นำ (นามหรือฉายาของพระ) เข้าเฝ้า แปลว่า อนุญาตนำบุคคลเข้าพบ (กรณีที่ผู้เข้าพบเป็นพระภิกษุ หรือนักบวชในศาสนาอื่น) ใช้แก่… Continue Reading

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แปลว่า อนุญาตให้เข้าพบ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แปลว่า อนุญาตให้เข้าพบ ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท แปลว่า อนุญาตให้เข้าพบ ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้า แปลว่า อนุญาตให้เข้าพบ ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า ประทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้า แปลว่า อนุญาตให้เข้าพบ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ประทานพระอนุญาตให้เข้าเฝ้า แปลว่า อนุญาตให้เข้าพบ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ทรงคม

ทรงคม แปลว่า ไหว้ (พระสงฆ์) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

มีพระบรมราโชวาท

มีพระบรมราโชวาท / พระราชทานพระบรมราโชวาท แปลว่า ให้โอวาท ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ มีพระราโชวาท / พระราชทานพระราโชวาท แปลว่า ให้โอวาท ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระโอวาท / พระราชทานพระโอวาท / ประทานพระโอวาท แปลว่า ให้โอวาท ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า มีพระโอวาท / ประทานพระโอวาท แปลว่า ให้โอวาท ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า มีโอวาท / ประทานโอวาท แปลว่า ให้โอวาท… Continue Reading

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยืม

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยืม แปลว่า ให้ยืม ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้ยืม แปลว่า ให้ยืม ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า ประทานให้ยืม แปลว่า ให้ยืม ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่…..

พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่….. / ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับ…..ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ แปลว่า ให้ความอนุเคราะห์ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ พระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่….. / ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับ…..ไว้ในพระราชานุเคราะห์ แปลว่า ให้ความอนุเคราะห์ ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระอนุเคราะห์แก่….. / ทรงรับ…..ไว้ในพระอนุเคราะห์ แปลว่า ให้ความอนุเคราะห์ ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า ประทานพระอนุเคราะห์แก่….. / ทรงรับ…..ไว้ในพระอนุเคราะห์ แปลว่า ให้ความอนุเคราะห์ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า