พระภคินี

พระภคินี แปลว่า พี่สาว ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า พระเชษฐภคินี แปลว่า พี่สาว ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระกนิษฐา

พระกนิษฐา แปลว่า น้องสาว ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า พระกนิษฐภคินี แปลว่า น้องสาว ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระภาดา

พระภาดา แปลว่า พี่ชาย / น้องชาย (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้อง) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า พระภราดร แปลว่า พี่ชาย / น้องชาย (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้อง) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระปิตุจฉา

พระปิตุจฉา แปลว่า ป้า (พี่สาวของพ่อ) / อา (น้องสาวของพ่อ) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระภคินี

พระภคินี แปลว่า พี่สาว / น้องสาว (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้อง) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระปิตุลา

พระปิตุลา แปลว่า ลุง (พี่ชายของพ่อ) / อา (น้องชายของพ่อ) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระราชชนนี

พระราชชนนี แปลว่า แม่ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า พระราชมารดา แปลว่า แม่ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า