พระมาตุลา

พระมาตุลา แปลว่า ลุง (พี่ชายของแม่) / น้า (น้องชายของแม่) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระชามาดา

พระชามาดา แปลว่า ลูกเขย ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชีนินาถ พระราชบุตรเขย แปลว่า ลูกเขย ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชีนินาถ

พระมาตุจฉา

พระมาตุจฉา แปลว่า ป้า (พี่สาวของแม่) / น้า (น้องสาวของแม่) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระมาตุลานี

พระมาตุลานี แปลว่า ป้าสะใภ้ (เมียของพี่ชายแม่) / น้าสะใภ้ (เมียของน้องชายแม่) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระสสุระ

พระสสุระ  แปลว่า พ่อตา ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชีนินาถ พระสัสสุระ  แปลว่า พ่อตา ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชีนินาถ

พระภคินี

พระภคินี แปลว่า พี่สาว ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า พระเชษฐภคินี แปลว่า พี่สาว ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า