พระปิตุจฉา

พระปิตุจฉา แปลว่า ป้า (พี่สาวของพ่อ) / อา (น้องสาวของพ่อ) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระปิตุลา

พระปิตุลา แปลว่า ลุง (พี่ชายของพ่อ) / อา (น้องชายของพ่อ) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระภคินี

พระภคินี แปลว่า พี่สาว ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า พระเชษฐภคินี แปลว่า พี่สาว ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

สมเด็จพระราชินี

สมเด็จพระราชินี แปลว่า ภรรยา ใช้แก่ พระอัครมเหสีในพระมหากษัตริย์ที่ยังไม่ได้รับพระบรมราชาภิเษก สมเด็จพระบรมราชินี แปลว่า ภรรยา ใช้แก่ พระอัครมเหสีในพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ บรมราชาภิเษกแล้วได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ แปลว่า ภรรยา ใช้แก่ พระอัครมเหสีในพระมหากษัตริย์ที่ทรงได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์ เมื่อทรงสำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยความเรียบร้อยจึงสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ

พระราชชนนี

พระราชชนนี แปลว่า แม่ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า พระราชมารดา แปลว่า แม่ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระชามาดา

พระชามาดา แปลว่า ลูกเขย ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชีนินาถ พระราชบุตรเขย แปลว่า ลูกเขย ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชีนินาถ