พระบรมราชานุสาวรีย์

พระบรมราชานุสาวรีย์ แปลว่า อนุสาวรีย์

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

พระราชานุสาวรีย์ แปลว่า อนุสาวรีย์

ใช้แก่

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จเจ้าฟ้าที่เฉลิมพระเศวตฉัตร ๗ ขั้น

พระอนุสาวรีย์ แปลว่า อนุสาวรีย์

ใช้แก่

พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

อนุสาวรีย์ แปลว่า อนุสาวรีย์

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements