น้ำจัณฑ์

น้ำจัณฑ์ แปลว่า เหล้า

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

น้ำจัณฑ์ / เหล้า แปลว่า เหล้า

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements