ห้องสรง

ห้องสรง แปลว่า ห้องน้ำ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements