เส้นลายพระราชหัตถ์

เส้นลายพระราชหัตถ์ แปลว่า เส้นลายมือ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เส้นลายพระหัตถ์ แปลว่า เส้นลายมือ

ใช้แก่

พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements