พระบรมศพ

พระบรมศพ แปลว่า ศพ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

 

พระศพ แปลว่า ศพ

ใช้แก่

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

ศพ แปลว่า ศพ

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements