วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ แปลว่า วันคล้ายวันเกิด

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

 

วันคล้ายวันพระราชสมภพ แปลว่า วันคล้ายวันเกิด

ใช้แก่

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันคล้ายวันประสูติ แปลว่า วันคล้ายวันเกิด

ใช้แก่

พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements