วันพระบรมราชสมภพ

วันพระบรมราชสมภพ แปลว่า วันเกิด

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

 

วันพระราชสมภพ แปลว่า วันเกิด

ใช้แก่

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันประสูติ แปลว่า วันเกิด

ใช้แก่

พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements