พระปรมาภิไธย

พระปรมาภิไธย / พระบรมนามาภิไธย แปลว่า ลายมือชื่อ (ลายเซ็น)

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

 

พระนามาภิไธย / พระราชาภิไธย แปลว่า ลายมือชื่อ (ลายเซ็น)

ใช้แก่

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลายเซ็นพระนาม แปลว่า ลายมือชื่อ (ลายเซ็น)

ใช้แก่

พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements