พระโรคไส้เลื่อน

พระโรคไส้เลื่อน / วุทธิอันตะ แปลว่า โรคไส้เลื่อน

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements