พระราชหัตถเลขา

พระราชหัตถเลขา / ลายพระราชหัตถเลขา แปลว่า จดหมาย

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

 

พระราชหัตถเลขา แปลว่า จดหมาย

ใช้แก่

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลายพระหัตถ์ แปลว่า จดหมาย

ใช้แก่

พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements