พระสูตร

พระสูตร แปลว่า มุ้ง

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

มุ้ง แปลว่า มุ้ง

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements