พระวิสูตร

พระวิสูตร แปลว่า ม่าน

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

ม่าน แปลว่า ม่าน

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements