พานพระศรี

พานพระศรี แปลว่า พานหมาก

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พานหมากเสวย แปลว่า พานหมาก

ใช้แก่

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

พานหมากเสวย แปลว่า พานหมาก

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements