พระภูษาชุบสรง

พระภูษาชุบสรง แปลว่า ผ้าอาบน้ำ หรือ ผ้านุ่งอาบน้ำ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

ผ้าสรง แปลว่า ผ้าอาบน้ำ หรือ ผ้านุ่งอาบน้ำ

ใช้แก่

พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า (เฉพาะเจ้านายที่เป็นผู้ชาย)

advertisements