คลุมพระบรรทม

คลุมพระบรรทม แปลว่า ผ้าห่มนอน

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

คลุมบรรทม แปลว่า ผ้าห่มนอน

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements