โต๊ะเสวย

โต๊ะเสวย แปลว่า โต๊ะอาหาร

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements