พระแท่นบรรทม

พระแท่นบรรทม แปลว่า เตียงนอน

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

แท่นบรรทม / ที่บรรทม แปลว่า เตียงนอน

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements