พระกล้อง

พระกล้อง / พระกล้องทรงพระโอสถ แปลว่า กล้องยาสูบ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

กล้องยาสูบ แปลว่า กล้องยาสูบ

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements