อ่างชำระพระหัตถ์

อ่างชำระพระหัตถ์ แปลว่า อ่างล้างมือ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

อ่างชำระพระหัตถ์ / อ่างชำระหัตถ์ แปลว่า อ่างล้างมือ

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements