ฉลองพระหัตถ์ส้อม

ฉลองพระหัตถ์ส้อม แปลว่า ส้อม

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

ส้อม แปลว่า ส้อม

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements