ชามเครื่องต้น

ชามเครื่องต้น แปลว่า ชาม

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี

ชามเครื่องเสวย / ชามเสวย แปลว่า ชาม

ใช้แก่

พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements