ฉลองพระหัตถ์ช้อน

ฉลองพระหัตถ์ช้อน แปลว่า ช้อน

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

ช้อน แปลว่า ช้อน

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements