พระภิงคาร

พระภิงคาร / พระตะพาบ แปลว่า คนโทน้ำ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

พระภิงคาร แปลว่า คนโทน้ำ

ใช้แก่

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

คนโทน้ำ แปลว่า คนโทน้ำ

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements