บ้วนพระโอษฐ์

บ้วนพระโอษฐ์ แปลว่า กระโถน

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

กระโถน แปลว่า กระโถน

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements