พระกุณฑล

พระกุณฑล แปลว่า ต่างหู หรือ ตุ้มหู

ใช้แก่

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

ต่างหู / ตุ้มหู แปลว่า ต่างหู หรือ ตุ้มหู

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements