พระพักตร์

พระพักตร์ แปลว่า หน้าหรือดวงหน้า

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

พักตร์ แปลว่า หน้าหรือดวงหน้า

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements