ทองข้อพระบาท

ทองข้อพระบาท / ทองพระบาท / กำไลข้อพระบาท / กำไลพระบาท แปลว่า กำไลข้อเท้า

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements