พระกรรเจียก

พระกรรเจียก แปลว่า กรรเจียก หรือ เครื่องทัดหู

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements