ฉลองพระบาท

ฉลองพระบาท แปลว่า รองเท้า

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

รองพระบาท แปลว่า รองเท้า

ใช้แก่

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements