พระมัตถลุงค์

พระมัตถลุงค์ แปลว่า มันสมอง

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

มัตถลุงค์ แปลว่า มันสมอง

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements