พระมหามงกุฎ

พระมหามงกุฎ แปลว่า มงกุฎ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

พระอนุราชมงกุฎ แปลว่า มงกุฎ

ใช้แก่

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

advertisements