ผ้าทรงสะพัก

ผ้าทรงสะพัก แปลว่า ผ้าสไบ หรือ ผ้าห่ม

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

ผ้าสะพัก แปลว่า ผ้าสไบ หรือ ผ้าห่ม

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements