พระภูษา

พระภูษา แปลว่า ผ้านุ่ง

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

ผ้าทรง / ภูษาทรง แปลว่า ผ้านุ่ง

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements