ถุงพระหัตถ์

ถุงพระหัตถ์ แปลว่า ถุงมือ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

ถุงพระหัตถ์ / ถุงหัตถ์ แปลว่า ถุงมือ

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements