พระเศียร

พระเศียร แปลว่า หัว

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

เศียร แปลว่า หัว

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements