พระสนับเพลา

พระสนับเพลา แปลว่า กางเกง

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าลูกเธอ

สนับเพลา แปลว่า กางเกง

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements