ไรพระเกศา

ไรพระเกศ / ไรพระเกศา แปลว่า ไรผม

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

ไรเกศ / ไรเกศา แปลว่า ไรผม

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements