ขมวดพระเกศา

ขมวดพระศก / ขมวดพระเกศา แปลว่า ขมวดผม

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

ขมวดเกศา แปลว่า ขมวดผม

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements