ราวผ้าซับพระพักตร์

ราวผ้าซับพระพักตร์ แปลว่า ราวพาดผ้าเช็ดหน้า

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements