พานพระขันหมาก

พานพระขันหมาก แปลว่า พานขันหมาก

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements